PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT


Herbst-Plausch 2011
vom 1. September
Hèèrbschtblausch 2011

Dä Hèerbschtblauschdaag het äigetlìg drieb aagfange,
dr Hìmmel zäigt sìch am Mòòrge no wòlggeverhange.
Dr Pheetrùs schiebt die Dèggschìcht aber rächtzitig bìsite,
ass er si Blìgg ùff das Fèschtli kaa wite.

Vòòrem Èlfi goots dènn bèräits au schò loos,
ùnd dr Aaschtùrm drùff aabe, dää ìsch dènn famoos!
Dr Aastùùrm vò de Bangsiònierte haut äim uss de Schue,
gaar niemerts vò dr Brigaade fìndet dènn no Rue.

Zwüsche de Banggräie schliicht e langi Zòtzelschlange
vò hùngerige Gschöpf, wò ùffs Ässe mien blange.
Drwiile duet dr ‚Pheeter' si Risotto zümpftig riere
ùnd dr ‚Thòmi' nääbe draa d Steiggs gòldig grilliere.

Bald ìsch es so wit ùnd me kaa s Mönü fasse;
phaueseloos, schnäll - ùnd dènn muess me basse.
S Fläisch ìsch ussgange; ouu, jètz häissts brèssiere,
zer näggschte Bäiz, ùm Noochschùùb z requiriere.

Dr ‚Khuuno' hìlft mìt, duet aber d Üübersìcht waare;
doo döörf me sìcher nìt mìt em Loob spaare.
S gliichi gìlt für raschtloosi Fèschtamäise ùnd -biene,
wò für ììri Läischtig diefi Danggbarkäit verdiene.

Me hèt alles bekoo, was s Häärz begäärt;
kaas s gniesse, ùnd das èrscht no ùnbeschwäärt.
Sigs Spiis ùnd Drangg, Wasser, Bier òder Wii,
au s Dèsseer samt em Kaffi stoot mìt drbii.Dr Breesi duet wie allewiil d Èèregèscht begriesse
ùnd säit, wien är dää Momänt doo kaa gniesse,
so viil Veräinsmìglììder ìm Jòggeli versammlet z see;
es ìsch e Groosserfòlg - was wòtt me no mee?

Dr Vòrsteeèr samt Kòmandant häige nìt könne koo,
wèlls wäge dr Pflìcht ùnd de ‚Huuligens' soo nìt kaa goo.
Dr Bundesroot häig gruefe an groosse rùnde Dìsch -
ùff Bäärn - wies halt ìm Lääbe äifach soo ìsch!Es ìsch e Bìtz bränzelig, dòch wòttis bròbiere,
ùnseren Èèregascht, dr Heer ‚Malamaa', z ìnterbrètiere:
Si Bsuech bi de Schugger fìndi är gaar nìt banaal,
ùnd e Wììderwaal ìn Naziònaalrot wäär au nìt fataal.

S 'Lòtti Kìrchhoofer', das mìt em Lampeschìrmhuet,
fìndet nìt nùmme dää, drzue au s Mòlligsii guet.
Ääs schìlderet, daas inere hauchdöitsche Fòòrm,
alli Vòòrdäil vò barògger Fülli - ùnd die sigen enòòrm.

Drùff aabe - das ìsch ere au phèrfäggt glùnge -
hèt si e Wiiberchöörli gsuecht und mìtem gsùnge.
Ganz Lüpfigs, drzue no erheeblìg schieff
ùnd für e Frauezìmmer ganz äidütig z dieff.

Wägem ‚Khuuno' sim Lòttòmatsch hèts halt e Lùgge -
fòtògraafisch - well i dènne vergässe haa z drùgge.
Ìm Kòpfrächne bliib ich tròtz em Muusekuss schwach;
jä daas rùnd ùm die Zaale, das blibt halt e Sach!

Käi Bròbleem drmìt hèt dr Maa an dr Kasse,
är verwaltet dr Stùtz, wenn mööglìg ìn Masse.
Er schwìtzt drbii nie ùnd schò gaar nie Bluet:
Dr Männi blibt Kassewaart - äär macht das guet.

E Dangg au für d ‚Galgevöögel' vòm Kòleeg ‚Kùùrt',
si muusizieren ùnd begläiten is zem Ändspùùrt.
Är bloost dr Bass ùnd blibt wie die andere lògger,
ùnd ììri Muusig risst e ganze Huffe vòm Hògger.

Nòne Gedangge zem Schlùss:

Mr hän e brächtige Daag kaa, ùnd das im Frììde;
für e söttige wùrde mr am mänggen Òòrt benììde.
Dr Frììde wò pflägt wìrd, schaffts Mènsche z verbìnde.
Das hòffe mr, ùnd ass si dr ‚Wieschtesoon' glii fìnde!

Andy Kunzelmann

(Fotos & Text)