Jubiläum 75 Jahre
PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938Herbst-Plausch 2013
vom 5. SeptemberDr Hèèrbschtblausch 2013

Me stèll sìch dä Hèèrbschtblausch ìm Juubeljòòr
mìt eren Überraschig au für d Gèscht doo vòòr.
Dòch bìni doo vòr allem ganz drùff versässe
e Väärslì wägem Wätter nìt ganz z vergässe.

Dr ‚Peetrùs' - zèllt zue de hìmmlìsche Wääse -
hèt äxtra für ùns mìt sìm hìmmlìsche Bääse
blau gwüscht üüber ùns s wit Fìrmamänt,
au d Sùnne wò lacht, ìsch ìm Elemänt.


Si wèrmt alles ùff ùnd allen au s Häärz,
lòsst stìlli Sòòrge vergässen òder e Schmäärz.
Fìnschteri Miine wäärde häll òdr bliiben ewägg.
S Glügg ìsch is hòld ùnd erfüllt si Zwägg.

Em Aperò gültet die ganz Ùffmèrggsamkäit
ùnd s ‚Vreeni' ìsch zùm Iischangg beräit.
Sògaar dr ‚Francis', ùnsere Kasse-Maa,
zäigt, ass er au ‚Bròseggo' ùffmache kaa.


Zùm ‚Maarkùs' ìn sim Güggelièxpress-Waage
möchti an dääre Stèll au öppis saage.
Sini Güggeli sìnn saftig zaart, ooni Gääder,
ùnd ììri Hutt nìt gliich em Händschelääder.


Dr Breesi rìchtet an die Bangsionierte si Gruess
ùnd säit, ass me s Güggeli nìt zaale muess.
Zaal mes Flüssige nìt, wò me duet schlùgge,
däät dr Vòòrstand aber käi Aug zuedrùgge.


Gsìttet wäärde die zaarte Güggeli gfasst,
samt Bröötlì ùnd em Gedrängg, wò äim sò basst.
Dr Apedit nìmmt zue ùnd dr Lärmpeegel ab.
S Dèsseer am Änd wììrd au nie gnapp.Alli schiine viilli Köschtlìgkäite z gniesse
ùnd dr ‚Söör Fräncis' dr Voogel abzschiesse.
Mìt sinere ‚Yamaha' ìsch är die Stìmmigskanoone.
Siini Gassehauer z loose, das duet sìch loone.

Dr fìndigi ‚Kunò', allewiil für Überraschige guet,
ziet gwaasi Schètzspìil-Idee'e ùss em Huet.
Wäär am bèschte d Schnuerlèngi schètze kaa,
ìsch die gmachti Frau oder vìllicht au e Maa.

Dòch wòtt me döört jee afoo mìt Schètze,
muess me zèrscht e Bìtz Glütter iisètze.
Au iigsètzt wäärde zwäi grächti ‚Schuròore'
Die schütze vòòr Bschìss ùnd andere Gfòòre.Vier Gwünnendi hèts gää vò Drooschtbriise.
Die Briise ghööre bestìmmt nit zue de miise.
Dr Gschänggkòòrb ìsch ans ‚Vreeni' gange.
Sìcher blìbt e Däil bì ììrem ‚Peeter' hange.


Erfòlgloosen Iisatz duet niemerts stööre,
ùnsere gschètzte Kassiee aaber betööre.
Getrooscht ka me mìt ere gsùnde Kasse
glassen au wìteri ‚Wüürf' ìns Aug fasse.

E böimige Hèèrbschtblausch ìsch schò Gschìcht.
Drmìt kùmm i zùm Änd vò däm Gedìcht.
Nò öppis wòtt sìch dùr mini ‚Wìndige' rangge.
E Danggschöön ùnd drzue e gläine Gedangge:

Käi Hèèrbschtblausch ooni Aarbetsbììne,
ooni e Vòòrstand, wò lauft wie ùff Schììne,
ooni Gönner ùnd Spänder für sòne Fèscht -
ùnd nìt z lètscht - ooni zfrììdeni Gèscht.

Andy Kunzelmann

(Fötteli ùnd Täggscht)

Homepage: Werner Hohler
8. September 2013