PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI BASEL - STADT
gegründet 1938Herbst-Plausch 2014
vom 4. SeptemberDr Hèèrbschtblausch 2014

Noo däm wäggselhafte ùnd au z nasse Sùmmer
mìt all sine Fòlge ùnd däils begläitet vò Kùmmer,
hèt dr ‚Peetrùs' Schìss für ùns Alti wägem Schìmmel.
Drùmm dròggnet är ùff ùnsere Aalòss aane si Hìmmel.

Jä, liebe ‚Peetrùs' e Mèrsi für das tòlle Wätter.
E Hèèrbschtblausch mìt Sùnne ìsch äifach nätter.
Dènn strööme die Bangsionierte, es ìsch zùm Schiesse,
ìn Schaare aane für ììren Jòggeli-Alòss z gniesse.


Fründlìg wìrd me vò dr ‚Astrid' ùnd dr ‚Mooni' empfange.
Die wänn nìt, ass d Gèscht gittig ùffs s Ässe mien blange:
Ùff e hèèrlìge Risòttò, wò dr 'Peter' wäich riert
ùnd ùff d Blätzlì, vòm ‚Thòmi' gòldbruun grìlliert.


Me füült sìch fascht ùffghoobe wie ìmene Hòòrt,
doo ergrìfft ùnsere ‚Beni' s breesidiali Wòrt.
Er griesst d Gèscht, d Èèregèscht, danggt dr Eggipe.
Zue Rächt duet men ùff e priima Breesi tippe.

Em Hèrr ‚Zìmmerlì' duet är nò bsùnders dangge.
Ììm hèt ùnsere Veräin gueti Referänte z verdangge.
Dä Èèregascht zäigt sìch danggbar ùnd elòggwänt.
Als gwiifte Reedner ìsch är glaar ìm Elemänt.


Jètz wììrd düchtìg zämme drùnggen ùnd gässe,
ùnd drnoo noo lang gmietlìg zämme gsässe
Me gniesst dää Òòrt mìt emene ìnnere Frììde.
Ich bì überzügt, we wùùrdi vò mängge benììde.


Völlig überraschend spiile d ‚Schlòss-Buebe' ùff.
Beidi Muusikante hänn wìrgglìg äine drùff.
D Stìmmig vòm Fèschtvòlgg wìrd fröölìg lògger
ùnd risst e gstandes Baar zùm Danze vòm Hògger.

Joo, es kömme buechstääblìg alli ìn Schùss.
Das z beobachte ìsch dòch e hèèrlìge Gnùss.
Drmìt au dr ‚Kuno', dr Òrganisatòòr ùnd Mäischter
vò allne siine nützlìge ùnd hìlfriiche Gäischter.


Humòòrvòll duet är si Schètzispììl bresentiere
mìt eme Goobekòòrb als Gwünn, wo duet rentiere.
Ùnseri ‚Marie-Louise', säll hän mr alli gsee,
äignet sich bsùnders guet als si Glüggsfee.Dr ‚Megge' nääbe draa - das muess me wüsse -
ìsch gwünntechnisch gsee s jurìstischi Gwüsse.
Dr ‚Edi' ùnd si ‚Fini' wäärden als Gwünner erkòòre.
Dr Zwäiti ùnd die Drìtti hän bìm Gwünne verlòòre.


Es lòsst sìch äigentlìg ganz sìmpel erfasse:
Wèder Veräin nò Fèscht ooni ‚dr Maa mìt Kasse'.
Dr ‚Francis' wäiss genau, wien er d Fääde mues zie.
Drùm bekùndet ùnsere Veräin finanziell nie Mie.


Dr nätt ‚Beno' mìt de gschìggdischte vò allne Fìnger,
hèt dä ‚Hèli' baut ùnd witeri fliegendi Wùnderdìnger.
Dä fliegt alli Figuure nach em ,Mäischter' sinere Luune.
Doo kömmen alli wò luege, nümm ussem Stuune.


Käi sòne Hèèrbschtblausch ooni viil nätti Gèscht.
Die sìn schlìcht d Seel vòmene glatte Fèscht.
Schöön ass si allewiil zùr Danggbaarkäit näige,
deene geegenüüber, wò nöötigen Iisatz dien zäige.


Andy Kunzelmann

(Fötteli ùnd Täggscht)

Homepage: Werner Hohler
10. September 2014