PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI BASEL - STADT
gegründet 1938Herbst-Plausch 2017
vom 7. SeptemberDr Hèèrbschtblausch 2017

Was ìsch doo loos, düscht doo äims Gfiel?
Am Vòòrmìdaag ìsch es nò rächt lang kiel.
Dr Hìmmel zäigt sìch nò hoochnääblìg dèggt.
D Sùnne haltet sìch bìs zùm Nòmidaag vrstèggt.

Dr Dätschmäischter ‚Kuno' ìsch drfüür ìm Èlemänt.
Är läitet sini Drùppe wiene Wältglass-Dirigänt.
D Bängg wärde blatziert ùnd d Dìsch dèggòriert.
S ìsch niemer ùff em Blatz, wò äifach ùmmespaziert.


D Gleeser wäärden nòmòll abgriibe für dr Apèroo.
Nìt nùr dr ‚Kuno', au d ‚Hügieene' wòtts esoo.
D ‚Spägg-Gùùgelzöpf' dien schiibewiis gedììge
ùff glattgschlìffene Hòlzbrätter aamächelìg lììge.

D ‚Alice' hèt sìch ìn dr Zit gììrt, me kaa das sò düte.
Duet si dòch mit e baar Gleeser zfrie zùm Apèrò lüte.
Hìnde noo wüscht dr ‚Beni', das hìlfriiche Wääse,
d Schäärben ewägg mìt Schuuflen ùnd Bääse.

Dr ‚Broseggo' wììrd iigschänggt vò de bäide Daame.
D ‚Astrid' ùnd d ‚Monika' kaa me dò kuum noochaame.
Am Èlfi dien d Gleeser gfüllt ùff em Dìsch oobe stoo.
Die Bangsiònierte wò waarte, döörfe zùm Apèro koo.
D Begriessigsreed vòm ‚Beni' ìsch gar nie z lang.
Dòch was er mìtère säit, das ìsch vò Belang.
Iiglaadeni Èèregescht hänn abgsäit, was is nìt rìtzt.
Aber äine wò zuegsäit hèt, hèt äär's vrschwìtzt?

Mìt em Risòttòkòch ‚Peter' ìsch me guet beroote.
Au dr ‚Thomi' behèèrscht d Steigg gòldbruun z broote.
Das Duo ìsch halt die bèschti Fäldkùchi-Brigaade
ùnd zauberet apeditlìgi Mönü schnäll ùff e Laade.

Dòch zèrscht fiert - me kaas fòtògrafisch erfasse -
käi Wääg verbii an ùnserer ‚Frau vò dr Kasse'.
Mìt eme fründlige Lächle glìngts dr ‚Alice' ooni Mie,
de Gèscht dr nöötig Bùlver us em Bòòrtmenee z zie.


Me kaas dräie wie me wòtt - es ìsch halt esoo -
ùnsere Kòleeg ‚Gaston' ìsch eläi als Èèregascht koo.
Er zäigt sìch wìrgglìg entspannt ùnd ùnverdròsse,
ùnd hèt dr Hèèrbschtblausch mìt allen andere gnòsse.


Alli andere? Doo mues me schòne Mòmänt überleege.
Gmäint sìnn d Èèremìtglììder, d Kòleeginne, d Kòleege.
Ùffgfallen ìsch aafänglìg dr Drääger ‚vòm wisse Huet'.
Mìt däm kènnt men en sòfòrt ùnd er stoot em au guet.Ooni e Schpììl wäär dr Hèèrbschtblausch e halbi Sach.
Doo bruuchts dr ‚Kuno', är ìsch dr Maa vòm Fach.
Dr Dätschmäischter rieft ùff für e glatts Zapfeschètze,
was e baar Dänggerstììrne mìt Schwäiss duet nètze.


Aber au bì deene, wò wäge däm Schpììl mien rènne
ùnd bì den andere, wò sìch ‚Schpììl-Schuròòr' nènne.
Es goot vòr allem ums höggschti Ziil rìchtig z erfülle:
Nämmlìg für zuekümpftigi Aaläss d Veräinskasse z fülle!

Ùme Schuròòr ‚Dölf' wìrds sälte kòmpliziert.
Sòfòrt wìrd s Sììgertrio ermìttlet ùnd brèsentiert.
Ùff em Dìsch stöön d Hauptbriis ùnd - genau -
vò zwäi Gwünnere flanggiert, stoot mìttig dr Pfau!


Zùm Änd nò mi ganz pèrsöönlìge Gedangge:

‚Kuno' häisst für soo Aaläss ‚dää' Dätschmäischter.
Drzue zèllen aber au gedùldigi Hìlfsgäischter.
Doo duen ich entschììde zue dr Überzüügig näige,
die döörfe sìch zämme au ùffere Fòtti zäige.

Andy Kunzelmann
(Fötteli ùnd Täggscht)


Homepage: Werner Hohler
10. September 2017