Jubiläum 75 Jahre
PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938Jubiläumsfeier
1938 - 2013
PensioniertenvereinE Rùggblìgg ùff s 75-Jòòr-Jubileeum
im Hòtel ‚Hilton'


Dr Jubi-Fèschtaggt ìsch jètz schò Gschìcht.
Ich möchten aber wüürdige mit däm Gedìcht.
Mee sò Jubileee döörf me sälten erlääbe.
Z kùrz ìsch dòch mäischtens e Mènschelääbe.

Schöön dr Empfang mit de bäide Bòlizìschte,
stramm ùnd stòlz - wòòrhafti Gardìschte,
samt dr Schwizer- und dr schööne Baasler-Faane.
Wüürdig - wie friener schò ùnseri Aane.


Dr Aperò ìn dr Halle lòggeret äim glii ùff,
griegt men au männgisch ìn dr Ängi e Bùff.
D Vòòrfröid ùff en Oobe haltet äim ìn Schùss.
‚Ramona ùnd Olivia' spììle, es ìsch e Gnùss.


Dr Fèschtsaal füllt sich züügig, aber in Rue,
es goot, wie erwaartet, ganz gsìttet zue.
Dr ‚Sir Francis' mìt em E-Piano muess me loobe.
fiert is pròfessionell dùùr dr fèschtlìgi Oobe.Dr Breesi duet - die dien das au gniesse -
naamentlìg alli Èèregèscht begriesse,
schänggt dr Veräinsgschìcht e baar Gedangge
und duet allne, plùs em Vòòrstand, dangge.

Ich verzìcht drùff, alli Naame fèschtzhalte.
Die wùùrde das Väärsmaass hèftig spalte.
‚Karli Schnyder' möchti aber dòch saage,
si Fääle lìggt äim schò ùff em Maage.


Dr RR ‚Baschi Dürr' duen ich gäärn zitiere:
Er wòtt is dr ‚Nìggi-Näggi' au garantiere.
Das ìsch - wie si Aasprooch - guet akoo.
Äär wìrd sìcher bi sim Wòòrt dènn gnoo.


‚Old fellows Harmonics' spììle ‚Schnùùregiige',
die ka me jò kuum vòr d ‚Schnùùre' biige.
Dòch die vier hänn d Tèchnigg dschèggt
ùnd harmòniere bìm Spììle ganz pèrfèggt.


Jètze wììrd is dr feini Hauptgang serviert.
E Super-Ässe schöön ùff em Däller drapiert.
Ùnd s Dèsseer ìsch nìt mìnder guet.
Vòr dr Kùchibrigaade ziet me dr Huet.

D ‚Gschwìschter Bììberstäi' hänn dr Hang
sìt Kindsbäi als Gwartètt zùm schööne Gsang.
Ich dängg, ììren entwìgglete Familiesìnn
ìsch für das Gsangsgwartett e Supergwìnn.


D ‚Ramona ùnd Olivia' trätte nòmool ùff
ùnd bewiise, si hänn e rìchtigs Könne drùff.
Dr Breesi ùnd si ‚Margrit' sìnd z grächtem Stòlz:
Ììri bäiden Änggelinne sìnd uss äänlìgem Hòlz.Dr ‚Heini Glauser' - he joo zùm Gugger -
kùnnt zue ùns als ‚bangsiònierte Schùgger'.
Är ìsch über d Stadt uuse bis wit ùffs Land
au als ‚Schòòrsch vòm Haafebèggi 2' bekannt.


Är wìrd vò sim Gitarìscht ùnterstützt,
was sinere Brèsentazioon zuesätzlìg nützt.
Wòn äar Danggschöön säit ùnd goot,
alles glatscht und drzue ùffstoot.


‚Old fellows Harmonics' döörf me loose
wie si s zwäiti Mòll ììri Melodiie bloose.
Au ‚Bììberstäis' sìnge nòmòll ganz lògger
ùnd risse sämtlìgi Saalgèscht vòm Hògger.


Es gìt nò öbbis, wòni doo muess brìchte,
läider hänn mrs nìt könne esoo rìchte,
ass die Jubileeums-Fiir für alli stìmmt.
Ich hòff, ass men ùns daas nit üübel nimmt.

Andy Kunzelmann

Homepage: Werner Hohler
13. Mai 2013