PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT


‚Bròtòkòll' vò dr Veräinsräis 2012

Wie all Jòòr, versuech ichs ùff e Nöis z rìchte,
ìn Väärsfòòrm über dr gèschtrigi Ussflùùg z brìchte.
S Wätter ìsch brächtig gsìì ùnd d Hòffnig grooss.
Esoo hèt me sich dròffe an dr Gaartestrooss.

Drei ‚Saaner-Gaar', alli modäärn ùnd ìm Schùss,
versprächen is e kùmmlige Räisegnùss.
Zèrscht stèllt sich aber d Froog: ‚Sìn alli doo?'
Füür das zwüsse, hänn mr d Striichlischte gnoo.

Wäärend dr Chrònìscht muess ùff d Lischte schììle,
wänn Frieùffsteeèr lieber e bìtzeli Verstèggis spììle.
Soo hänn sìch Èrschti hìnter döönte Schiibe vrstèggt,
und doo drmìt dr Schriiber mìt Erfòlg gnèggt.

Drnoo ròlle viili Daame, hòfiert vò flòtte Gsèlle,
ìn dène Super-Gaar zùm ‚Löie' z Dagmersèlle.
Feine Kaffi gìts döört, samt Gìpfeli zèr Phause.
Vrgässen ìsch beräits d Verstèggisgschìcht-Flause.

Noo ‚Hùttu' fiert is drnoo e hèèrlìgi Faart
zuenere Wält, wònis viil Ìnterèssants òffebaart:
Sigs d Architèggtuur vònère modäärne Fabrìgg,
òder d Pròdùggzioon drìnn - es ìsch äifach dìgg!

S Wätter ìsch sùnnig, d Stroosse sìn drògge:
Nüt wie loos ab ùnd ùff en ‚Ee-Fläjer' hògge.
Männgi dräie mìt Gnùss e baar gnüsslìgi Rùnde
ùnd hänn gliich nò d Gaar wìder rächtzitig gfùnde.S ‚Ämmidaal' bì Sùnneschiin, es ìsch e Bracht,
schiint vò sim Schöpfer für e Gnùss gmacht.
D Gaarfaart döört dùùre - druss machi käi Heel -
ìsch für mii e wìrggsaame Balsaam für d Seel.

S Mìttagässe ìm ‚Bääre' z ‚Èrsigen' oobe
kaa me nìt anderscht als gniessen ùnd loobe.
Dr Verzèèr vonere dèftige Bäärner-Blatte,
lòsst au dr ussduurendschti Ässer ermatte.

Umsò mee ass es voraane nò Suppe gìt
ùnd s Dèsseer am Änd, es ìsch au e Hìt.
Z Drìngge gìts vò allem ùnd èrscht nò gnueg;
das döörfi behaupte, säll mìt Rächt ùnd Fueg.Bì jeedere Veräinsräis ìsch dr Breesi vòr Òòrt,
ergrifft döört allewiil guet verständlìg s Wòòrt,
ìndäm er kùrz und fründlìg d Gèscht begriesst,
d Lütt nie langwiilt ùnd drnoo d Veräinsräis gniesst.

Öppis Berierends ìsch ganz bsùnders guet glùnge:
S ‚Schützechöörli Chilperg' hèt für is gsùnge.
Sini Joodel göön au bì ùns Stèdter rìchtig dieff iine;
so wit, ass s äinti òder halt s anderi muess griine.En Ussgebùùrt vomene düpischen Alpekalb,
kùnnt uss em ‚Äntlibuech' ùnd nìt ab dr Alp.
Wäärs höört und seet, dää lacht ùnd schwìtzt:
Dr ‚Hubi' ìschs; koomisch, schreeg ùnd gwìtzt.


das isch dr Hubi


Als Überraschig dr ‚Ruedi' - är machts dènn guet -
bewiist e sìcheri Stìmm ùnd dènn èrscht nò Muet,
sìngt lùschtvòll s Lied ‚Bajazzo' - en Òòrewùùrm -
ùnd gwünnt drbii d Sängerhäärzen ìm Stùùrm!

Ùff em Blätzlì näbem ‚Bääre' - jètz wìrds aber haart -
glangt dr ‚Hubi' ìn Hoochfòrm grad nòmòll ìn Faart.
Die äinte glatsche, heebe sich vòr Lache dr Ranze,
die andere dien ùnghèmmt d ‚Pholoneese' danze.

D Schòffööre schiine drwiilen nìt ùffs Faare vrsässe;
dr Zwüschehalt z ‚Sòlòdùùrn', äär goot vrgässe.
Die verspööteti Häifaart goot als sìcheri ii in d Gschìcht -
ùnd s Schoffööre-Drìngggäld ìsch nìt ooni Gwìcht…

None Gedangge ganz zem Schlùss:

Àss e söttigi tòlli Räis esoo èrfòlgriich duet glìnge,
bruuchts Lütt, wò statt nää viil eener dien brìnge.
Die Väärs sölle nìt elläi über d Veräinsräis vrzèlle,
mee nò mii Fòòrm vòmene Danggschöön daarstèlle.

Andy Kunzelmann

Das war wiederum ein wunderschöner Tag und ich möchte mich im Namen aller Pensionierten bei den Vorstandsmitgliedern für die Organisation bedanken. Glücklich wer einen solchen Vorstand hat!!!
s'Värsli isch vom Andy Kunzelmann und d'Fotos sin vo mir.
05.05.12 Werner Hohler Webmaster