PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938Vereinsausflug 2014‚Bròtòkòll' vò dr Veräinsräis 2014

An dr Schìffländi am frieje Dònnschtigmòòrge,
muess si sìch schò nìt ùm e Flaute sòòrge.
Sìì häisst ‚Wiiland Baade' ùnd ìsch e Begrìff
für e Brachts-Schìff ùff em Rii - äins mìt Schlìff.

Geege Nüüni zue - es ìsch dòch famoos -
goots äänlìg wie an dr Hèèrbschtmäss loos.
Fascht hùndertsìbzig Bangsiònierti stiigen ii,
für dr gwìchtigschti Däil vò däm Ussflùùg z sii.
Jètz wòs au dr 'Peetrùs' rächt guet mäint,
füült me sìch an Dègg jùscht wie veräint,
empfìndet d Veräinsräis als e ‚Meega-Hìt'
ùnd gniessts, ass es ùnsere Veräin hütt gìt.

Pünggtlìg lèggt ùnser Schìff z ‚Baasel' ab
ùnd gläitet Rìchtig ‚Briisach' dr Bach dùrab.
Òffesìchtlìg ìsch es, ass das alli gniesse dien,
au wènn über is allewiil wìder Wòlgge zien.

Wò alli sìtzen wool ghalten an Bòòrd,
ergrìfft ùnsere ‚Beni' s brèsidiali Wòòrt,
griesst d Hèèrschafte luunig mìt Talänt.
Zäigt Fründlìgkäit ùnd Stììl als Brèsidänt.Dr Kaffi mìt em GÌpfeli ùnd au dr ‚Apèroo'
wèggt d Lüt ganz ùff ùnd macht si froo.
Drzue d Gläng vòm ‚Raffaele, em Muusikùss.
Si dezänts Spììl ìsch schlìcht gsäit dr Gnùss.


Dènn kùnnt - wèder z verachte nò z vergässe -
ab eme hèèrlìge Büffè e nò hèèrlìgers Ässe.
Drzue s feini Drìngge ùnd e guets Dèsseer am Änd.
Die Mìschig berueigt au die faarigschte Händ.


Blötzlìg foot dr ‚Raffaele' musikaalisch aa häize,
ùnd säll duet äin vò ùns ganz gwaltig räize:
Dr ‚Winetu' mìt dr Sùnnebrülle ùff dr Lògge,
paggt d Gitaare ùnd goot gò liichtfiessig ‚rògge'.

Si Schau als ‚Schmaalspuur-Elwis' ìsch em glùnge.
Me gniessts, ùnd dènn wìrds Danzbäi gschwùnge.
Die äinte gmietlìg, anderi pfäfferig bìs zue adrètt.
Dr Schìffsboode dient jètz als Danz-Parggètt.Drwiile sìtzt ìm Stüürhuus dä ganz gwìtzti Maa,
wò si Schlappe dùùr ängschti Schlöise stüüre kaa.
Die Vergniegte spüüre wèder Schlaag nò Stooss:
Dä Kapitään an de Rueder ìsch schlìcht famoos.


Jètz nìmmt nò dr ‚Ruedi' s Schìffs-Mikrofoon,
sìngt is dr ‚Bajazzo' ùnd drìfft jeede Doon.
Ìm Nuu goot esoo d Zit ùff däm Schìff verbii
ùnd schò laufts rueig z ‚Briisach' am Haafen ii.


D Faart mìt de ‚Will-Bùss' vrlauft drùff aabe glatt
ùff ‚Freibùùrg', die glatti ‚Zäärìnger'-Stadt.
Was mr drbii bsùnderbaar gniesse dien:
Dr schööni Schwarzwald hìnter eme saftige Grien.


Mìr persöönlìg - ich mach druss käi Heel -
wìrgge sò Ussblìgg wiene Balsam für d Seel.
Z ‚Freibùùrg' hèt me nò Zit ìm Freie vòòrere Bäiz,
òdr flaniert ùnd föttelet - au das hèt si Räiz.


Sò, jètz kùmmi doo sò langsam zùm Schlùss:
Au d Faart ùff ‚Baasel' ìsch mit ‚Will-Bùss' e Gnùss`,
ùsser me hèt vòm Sürpflen en üübervòlli Bloose.
Me sòtt ganz äifach mee ùff d Fraue loose.

Nòne härzlìgs Danggschöön zùm Änd für dä glùngeni Daag:

Dangge, gschètzte ‚Peeter' ùnd au dììr liebs ‚Vreeni',
für die pèrfäggti Organisazioon - joo, das gseeni.
Ooni Stùtz könnt me dä Blausch kuum ìns Aug fasse.
Drùm Dangg au dìr ‚Francis', du Maa mìt dr Kasse.

Andy Kunzelmann


Homepage und Fotos: Werner Hohler
9. Mai 2014