PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938Vereinsreise 2015‚Bròtòkòll' vò dr Veräinsräis 2015

Kuum glaube kan is - aber s ìsch wòòr -
schò wìder ùmmen ìsch dòch s Usflùùgsjòòr;
ùnd ich fröi mi, ass is esoo döörf rìchte,
mìt Riim über ùnseri Veräinsräis z brìchte.

Erlaubt sig's dòch bìm Väärslì schriibe
zwüschedùùre häärzhaft z üüberdriibe.
Wòtt öpper, ass men alles hòòrgnau nìmmt?
Kuum - aber alli, ass d Väärsfòrm stìmmt.

D See'e wie d Flüss sìn alli randvòll gfüllt
ùnd mìr mìt Erwaartige genau esoo erfüllt.
Drùm befììlt dr ‚Peetrùs': "Alli Schlöise zue;
d Sùnne muess aane - gräägnet hèt's gnue!"

An dr Gaartestrooss - s ìsch wùnderbaar -
waarte d Schòffööre mìt drei ‚Saner-Gaar'
ùff die bangsiònierte Mannen ùnd Fraue,
wò blìnd ùff ììri Faarkünscht verdraue.

Ùff dr Däilnäämerlischte duen i Nääme striiche,
ìn äim fùùrt, bìs mr ìm Hììrni s Bluet wòtt wiiche.
Wie Flöö ìm Sagg gramslets - das duet gwääle.
Am Änd duet is bigòscht dòch äi Floo fääle!

Mr dien sìcher ùnd flòtt ùff dr Autibaan faare,
em griene Juura noo, um Faarzit iizspaare.
Nùmme dangg mòdäärnschtem ‚DschiiPiiEss'
ùmfaart men en Ùmfall schlìcht ooni Schtrèss.


Über d Kaffipause z Sìgriswiil - ìm ‚Bääre' -
döörf me sìch schòn e bìtz wit beschwääre.
Die ‚Iwent-Garaasch' - en Aart Tiini-Schùppe,
zäigt sìch nìt gäignet für die Seniòòredrùppe.

Die noochi Hängibrùgg - kuum allne bekannt -
isch kien übers Daal vòm ‚Gùntebach' gspannt.
Dr Thunersee mìt sim Ùmland ìm Frielìgsgläid
bilde samt em ‚Niesen' e hèèrlìgi Augewäid.

D Witerfaart dùrs Ooberland bìs ‚Äschiried',
wäär Stòff für e Kòmpònìscht für e Loobeslied.
Ùnd alli wòne Sìnn hänn für schööni Natuur,
ìsch si e Fröid ùnd drzue en Erlääbnìs puur.
Zùm Fèschte gäignet ìsch nìt nùmme hütte
döört e glatts Rèschterand: D ‚Chemihütte'.
Es loont sìch doo für alli allewiil e Bsuech.
S fein Mìttagässe vrbasse - das wääri e Fluech.

Zwäi Handòòrgele ùnd drzue e Kòntrabass
heebe d Stìmmig wie bìm ene Jass vier Ass.
‚Triò Bliemslialp' nènnt sìch s Triò - s lèggt loos
zue dr Ässenszit aane - das èrscht nò famoos.


Au dr ‚Winetu‘ ùnd ‚Therees‘ sìn ìn dr famoose Laag.
Si fire am Ussflùgs- au grad nò dr Hochzitsdaag.
Mr hòffe dòch – ùnd mööges bäide häärzlìg gönne –
ass si zämme nò mänggi Mèränggen ässe könne.
Das gìlt für em ‚Beni' si glatti Reed esoo au.
I han em zugloost, ùnd das èrscht nò genau:
D Kaffipause z Sìgriswiil hèt er jètz gschöönt.
I vrstands - s Stänggeren ìsch halt vrpöönt.Witergfaare wììrd dènn aabe zùm Thunersee
via Brienzer- über e ‚Brüünig' zùm Lùngeresee,
verbii dènn am Saarner- ùnd am Alpnachersee.
Aber mee häm mr Dunnelwänd ùnd Galerii'e gsee!

E Zwüscheziil ìsch au z ‚Ebike' dr ‚Luzärner Gaarte'.
Döört sòtt is die grööschti Dùlpeschau erwaarte.
Dòch mìt dère Dùlpebracht ìsch es läider verbii.
Döörfs nìt en anderi Flòòra òdr d Gaartebäiz sii?

Dr Schriiber döörf das doo retòòrisch frooge.
Wie Bìlder zäige, hèt d Gaartebäiz guet zooge.
Au e baar Dùlpe mache dòch nò ne Falle
ùnd au Strüücher hänn em Òbjèggtiiv gfalle.

Spööter als blaant sìn mr wìder z Baasel zrùgg.
D Gaarfaart ìsch rueig gsiì ùnd ooni Drùgg.
Dangg ùnsere erfaarene Schòffööre vòm ‚Saaner'.
Die spèziell wändige ùnd wiffe Asfalt-Ìndiaaner!

Nòne abschliessende Gedangge zùm Schlùss:
E sòne Jòòresussflùùg ìsch allewiil e Gnùss.
Drzue duen ich nò ne ghäims Wünschlì heege:
Zfrììde mìt däm Daag jètz mi Grìffel ableege…

Andy Kunzelmann
Fotos: Andy Kunzelmann Werner Hohler
Homepage: Werner Hohler
9. Mai 2015