PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938Vereinsreise 2016‚Bròtòkòll' vò dr Veräinsräis 2016

Au das Jòòr dräffe mìr is an dr ‚Gartestrooss'.
Abghöögglet sìnn d Gèscht, alles laufft famoos.
Dr ‚Peetrùss' hèt d Schlöise fascht könne schliesse.
D Nacht dùùre hèts jò zümpftig giesse miesse.

Mìt eme griene Zeedeli stiggt me drùff in e Bùss,
wò waartet - beräit zuen ere Faart mit Gnùss.
Dää wò abhöögglet hèt, wììrd blötzlìg quäält,
wèll am Achti ùnseri ‚Walli' ìmmer nò fäält.

Ùnseri ‚Astrid' behèèrscht s mòbiili Delifòniere.
Si hèts mit em Faarer ‚Urs' können òrganisiere,
ass ùnser liebs 'Walli' - daas schò ìn Noot -
abhoolberäit vòr em Hòtel ‚Victòria' stoot.

Alles ìsch guet - au ùnser ‚Walli' an Bòòrd.
Äs sìtzt bì dr ‚Astrid', wie ìm e sìchere Hòòrt.
Dr ‚Peetrùss' schiint das au hääregnoo z haa.
Är foot nämmlìg glii wìder mìt em Niislen aa.Kaffi ùnd Gìpfeli gìts ìn dr ‚Waldgròtte' z ‚Buus';
ìm ene wòòrlìg gaschtlìge ùnd au stattlìge Huus.
Empfange wäärde mr vòm ‚Peter' - dä mìt em Huet.
Si Partnere ùnd är bèhèèrschen au s Sèrwiere guet.
Drnoo goots ùff d ‚Sennwäid' - z Olsbäärg oobe -
wò sìch d Kameel ùnd d Raubkatzen usstoobe.
‚Jürg Jenny' häisst dä, wò die Wìlddier drèssiert,
ùnd ‚Joe' häisst dr säll, wònem e ‚Malöör' bassiert.

Das ‚Wieschteschìff' mìt viil Schuum vòr em Muul
zäigt sìch rächt ùffgrèggt ùnd überhaupt nìt fuul.
Dr ‚Joe' hèt si Sträichelversuech rächt schnäll beröit,
wèll s Kameel ììm ìns Gsìcht ùnd ùff d Jagge spöit.

Mììr als Schriiber ìsch öppis noonig ganz glaar.
Spöit esoo äänlìg au en artverwandts Dròmedaar?
Liebe ‚Joe', dò hätti en Idee - ùnd zwaar e tòlli:
Gang, striichle dòch e Dròmedaar ìm Baasler Zòlli…


Jètz goots vòr d Maneesche mìt de Raubkatze
alsò Dier mìt Grallen ùnd Brangge, nìt Datze.
Bì dr Drèssuur vò deene Wääse gäbs es amme,
ass dr Dòmtöör liide mues an Wùnden ùnd Schramme.

Är verzèllt ùnd ergläärt, mìr döörfen au frooge.
Dr ‚JotJot' hèt viil Erfaarig, s ìsch sìcher nìt glooge.
Aadie Hèrr Jenny, mr mien jètz e Huus witer.
Intrèssant ìsch es gsìì - aber dr Dùrzùùg schiter!
‚Zùr Groossdanne' fìndet me z ‚Buebedorf' oobe,
als e stattlìgs Hofguet, wò me muess loobe.
Es wììrd bewìrtschaftet vò drei Gènèrazioone.
E Bsuech ùff däm Guet duet sich allewiil loone.

Dr ‚Beni' macht bì dr Aasprooch e gueti Falle.
Niemerts muult, wèll si äim nìt wòtt gfalle.
Dr ‚Peter Handschi Seniòr' nìmmt dr Faaden ùff
ùnd bewiist: ‚Ich ha bìm Reede au äine drùff…'

Mìr erfaare Gschìchtlìgs samt em Drùmm ùnd Draa
ùnd was me woo aaluege ùnd au kaufe kaa.
Dènn stigt er ùff e Läitere ùnd mìt viil Gschìgg
schällen alli Glògge - das ìsch äifach dìgg.

Noonem Aperò gniesst men e sèèr feins Ässe.
Hèt me käi Wii drùngge, hèt men öppis vergässe.
Drzue aane spììlt d Äimaa-Bänd ‚Musica Manzi';
ììre ‚Marcel' sètzt musikaalisch alles ùffs Ganzi.
Fèèrtig loos! Er risst die mäischte jètz vòm Stuel!
Dr ‚Kunò' läitet sìt nöischtem e ‚Sirtaggi-Schuel'.
Anderi hänn vò dèère lute Muusig gnue
ùnd sueche ìm Hoflaade òder ìm Kääskäller Rue.

Dr alt Breesi hèt sìch sich an d Ussflüügler gwändet
ùnd mìt ene em Vòòrstand e grèftigs Loob gspändet.
Dr Dangg goot zrùgg, das döörf ich doo saage;
dènn äär beflüüglet - nìt s Schnööden ùnd s Glaage.


Am halber säggsi zoobe sìtze mr alli wìder ìm Bùss
ùnd ich waart bìm Faare stìll ùff dr Muuse-Kùss.
Doo stoot is dòch e Zòtzlete ‚Groossdännler' Spalier.
Zèllt me, zèllt me guet dòppled sò lang als ùff vier.

Die hèèrlìgi Faart mìt de bäide Saaner-Bùsspiloote -
em ‚Urs' ùnd em ‚Emil' - ìsch ene wìrgglìg guet groote.
Nùmmen e Säggsi vò allne Mitglììder fänd ich doo tòll.
In däm Sinn ùff Wììdersee ùnd - bìs zùm näggschde Mòll.

Andy Kunzelmann

(Fötteli ùnd Täggscht)


Homepage: Werner Hohler
21. Mai 2016