PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938Vereinsreise 2017‚Bròtòkòll' vò dr Veräinsräis 2017

Wie all Jòòr ìsch schò bizite rächt viil loos.
D Spannig stigt noodisnoo an dr ‚Gartestrooss'.
Gsìttet mäldet me sìch bìm Schriiberlìg aa,
me wòtt jò si Blatz ìm ene ‚Saaner-Gaar' haa.

Niemer stigt ooni e bsùnderbaars Zeedeli ii,
e gwüssi Òòrdnig mues au ùff dr Veräinsräis sii.
Me verzìchtet gäärn ùff Überraschige, die bööse,
ùnd ùff hìnderlìgi Gnüppel, wò me sòtt lööse.

Zèrscht kùnnt's anderscht als me zwäitens dänggt.
S Schìggsaal ìsch es, wò dr Gang dùùrs Lääbe länggt.
Wit z ‚Gämpen' oobe - ùff d Bienezùcht vrsässe -
hèt me wägen em Züchte dr Ussflùùg vrgässe.

Ùnd ùnsere ‚Schang vò dr Riechemer Rainallee',
hätt men au ganz gäärn bìm Ussflùùg gsee.
Dòch s Schälle vòm Delifoon - 's ìsch e Misèère -
verhallt unghöört z Riechen ùssen ìm Lèère.


Si Wätter hèt mi ‚Peetrùs' alsò nìt sò ìm Grìff.
Wäär's e Saggmässer, hätt's e miise Schlìff.
Enere räägefreie Faart - mim Wùnschgedangge -
sètzt das ‚Aprìllewätter' ganz glaari Schrangge.

Dòch ìsch es wèder hìlfriich, nò ìsch es guet,
wènn me mìt sò Daatsache haadere duet.
Me stiggt ii, nìmmt Blatz ùnd dènn gìt's e Faart,
wò d Sùnne die ganz Zit mìt schiine spaart.

Esoo dien mr zämmen ùff ‚Föisisbäärg' glange.
Es schüttet, dr Hìmmel ìsch zümpftig vrhange.
Ìm ‚Landgaschthoof Ried' gìt's dr Zwüschehalt.
Bì Kaffi ùnd Gìpfelì - was sìcher allne gfallt.


Jètz ròllt's glii wider witer am laufende Band,
über ‚Glaarùs ' noo ‚Elm', ìm Glaarnerland.
Drnoo mìt em Säilbäänlì zùm 'Ämpächlì' ùffe.
Döört wänn mr schliesslìg ùnseri Ènèrgii vrbùffe.


Glüggloos wòtt dr ‚Beni' si Aasprooch halte,
dènn d Èlèggdroonig wòtt sìch nìt entfalte.
Bìs si kùnnt, nämmlìg die fachmäännischi Hìlf.
Dènn reedet ùnsere Beni' nümm uss em Schìlf.

Jètz stiggt au nò dr ‚Chäpp' Rhyner ‚ìns Boot'.
Dr eemoolig Glaarner Règierigs- ùnd Ständeroot.
Äär wäiss über lokaali ùnd regionaali Gschìchte
hùmòòrvòll ùnd drzue aane wìtzig z brìchte.


Ùff was ìsch me z Mìttag bsùnders vrsässe?
Hè joo! - ùff e fein kòchts Mìttagässe.
Sò äins ùss dr Regioon - doo sìnn alli drbii.
Drzue ghöört au s Dèsseer ùnd e Glaas Wii.
D ‚Glaarner Huusmusig' ìsch e Marggezäiche,
wò die weenigschte schaffe, äs z erräiche.
S ‚Vreni' ìsch mit sinere Handòòrgele en Ass,
ùnd e witers zùpft, als si ‚Chrìgel', am Bass.

Si ìsch für männgi Überraschige baraat.
Sìngt, musiziert ùnd sprìngt ìne Spagaat.
Drzue aane duet si au nò Wìtz vrzèlle.
Miesst ich das mache, säll wùrd mi schèlle.Tòll ìsch es, wènn äigeni öbbis dien brìnge.
Sigs e glatte Biidraag, e Dänzlì òder au Sìnge.
Me mèrggt drbii schnäll, 'dr Saal' goot mìt.
Nùmmen esoo wììrd en Ussflùùg zùm ‚Hìt'.Am Viertel ab Drei, gmäss em brèsidiaale Bschlùss
ìsch mìt em Fèschte ìm 'Ämpächlì' Schlùss.
Ùff e Wääg macht sìch d ‚Fèschtgnöche-Hòòrde'
ùnd gseet: S Wätter ìsch e Bìtz bèsser wòòrde.


E weenelì rueiger ùnd au mìt weeniger Elaan
faart men ùff ‚Elm' aabe mìt dr blaue Säilbaan.
Mìt em ‚Urs' ùnd ‚Schampe' vò ‚Robert-Saaner-Gaar'
ändet au e ‚vrschìffti Ussfaart' fascht wùnderbaar!


Dòch halt, doo hani no fascht öppis vrgässe.
Ich bi jò vòrne ìm Gaar vòm ‚Schampe' gsässe.
Mìr faaren ùff dr Autibaan, hèrrjeemerlì au,
vòr ‚Dietike' diräggt ìne sòne lèschtige Stau.

Ab dr Autibaan duet äär über ‚Dietike' usswiiche,
wò mr ùff dr Nòrmaalstrooss gliich mien schliiche.
Ùnd dr schnälli ‚Urs' kùnnt zùr Iisicht, dr haarte:
Mìr mien z Baasel ùff die vòm Schliichwääg waarte.


Dä Ùssflùùg ìsch z Änd ùnd wììrd drbii Gschìcht.
Dr Väärs doo ìsch dr lètschti vò däm Gedìcht.
D Fötteli sìnn baraat, das ganz zùm Schlùss:
Danggschöön, liebi Muuse, für e Muusekùss…

Andy Kunzelmann

(Fötteli ùnd Täggscht)

Homepage: Werner Hohler
6. Mai 2017