PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938Vereinsreise 2018‚Bròtòkòll' vò dr Veräinsräis 2018

Äins, zwäi, drei - ùff loos goots loos.
Me besammlet sìch an dr Gaartestrooss.
Abgschtriche wììrd men ùff dr Lischte.
Ùnaagmäldet goot niemerts ùff d Pischte.

E Hùnderschaft vò erwaartigsvòlle Bangsiònierte,
die Ùnternäämigslùschtige wie au Ìntressierte,
nämme Blatz ìm "Saner"- òder ìm "Settele"-Bùss.
Ììri Faarer "Urs" ùnd "Stefan" sìnn vòll ìm Schùss.

Schööns Wätter! Näi - das wäär schò glooge.
Dr ganzi Daag blibts kiel ùnd mäischt dùrzooge.
Lut mim "Peetrùs" häig er gnueg dämmt für hütte.
Mr sölle froo sii, ass är nìt liess us Bütte schütte.


Ìm baadische Kanderdaal, z "Eegerten" oobe,
gìts die glatti "Wiischänggi Kreiterhof" z loobe.
Es gìt mee als e "Schlèmmer-Gìpfelì-Kaffihalt".
E halbs Mönü, wò allne Gèscht wìrgglìg gfallt.


Mìt ere lòggere Stìmmig ùnd sìcher nìt z schnäll,
goot d Faart ìns Wììsedaal witer ùff "Zäll".
Ìm "Wììsedääler Textiilmuseeum" mien mr kuum waarte,
bìs mr ìn zwäi Grùppe zùr Fierig döörfe staarte.

Viil erfaart men über s Textiilwääsen ùnd d -gschìcht.
Detäi wùùrde dr Raame spränge vò däm Gedìcht.
Alli die Ìnfòrmazioone sòtten äim ìns Hììrni fliesse,
bevòòr me ìm stòlze "Löie" döörf si Ässe gniesse.
Em "Löie" si Erschiinig duet zùr "Nòblèsse" näige.
S Drei-Gang-Mönü ìsch briima ùnd döörf sìch zäige.
Dr Schriiberlìng wùùrd saage, für si èltere Maage
wääri e Süplemã fascht nümm z verdraage.

Nò vòòr me sìch am Mìttagsdìsch döörf entfalte,
duet dr "Beni" si tradiziònelli Begriessigsreed halte.
Humòòrvòll, au gritisch, aber nìt lang und bräit.
Ganz am Ändi ìsch alles Wüssenswäärti gsäit.


Noonem Ässe goot d Bòscht ìm "Löien" ab.
Das rächt lang ùnd drzue aane nie z gnapp.
Dr "Mario" spììlt Gitaare ùnd kaa guet sìnge.
Drzue duet e Däil Bangsiònierti s Danzbäi schwìnge.

Glii emòll könne si sìch sògaar drzue dùùre rìnge,
mìt em "Mario" ùnd mììr e Lùmpelied z sìnge.
Soo ussglasse ùnd fröölìg! - Dò mach i Wètt,
ass wäge däm mi Fòtti-Akku schlapp gmacht hèt.


Jètz kùnnt s äinzigi, wò mì ìmmer nò gwäält:
Ass mììr e guets Fòtti vò däm Musikùss fäält.
S lètschti Bìld haltet aber z mìndescht fèscht:
Vòm "Löie" verabschììde sìch zfrììdeni Gèscht.


Doo nò mini lètschte Gedangge:

Ìm schlächte Fall kan e gsùndhäitlìgi Griise
äim schlaagartig esoone Ussflùùg vermiise.
Häim goo mues me - s lauft alles nümm rùnd.
Liebi "Jeannine", wììrd bìtte schnäll wìder gesùnd.

E sone Ussflùùg ìsch erläbti Gmäinsaamkäit,
verbùnde mìt em Froosìnn ùnd dr Häiterkäit.
Wäär e "thämpòrääre Äinhäitsgschmagg" nìt e Hìt?
Vìlìcht… - Dòch dää z fìnde schafft me nìt.
Gliichwool, dr Daag als Fazit kùrz zämmegfasst:
Die Dehäimeblììbene hänn öppis verbasst!

Andy Kunzelmann
(Fötteli ùnd Täggscht)

Homepage: Werner Hohler (zer Zyt in Spanie)
9. Mai 2018