PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT


Wanderung
Januar 2013
Mittwoch, 9. Januar 2013
Besammlung: 1315 Uhr Bettingen-St. Chrischona
Wanderung: Chrischona-Rührberg-Leuengraben-Wylen-Kaiseraugst, ca. 2 Std.


Dr Gedanggeschplìtter

Èlteri ‚Hèère', dreiezwanzig an dr Zaal,
ìn Wanderglùfft - mìt ùnd ooni Schaal -
dräffe sìch ùff dr ‚Sanggt Grìschoone' oobe,
ùm sìch bìm Wandere e bìtz ussztoobe.

"Bì ‚Rierbäärg' kùnnt dènn glii e Bäiz,"
säit dr ‚Stèffi', "die ìsch vò bsùnderem Räiz,
saugmietlìg ùnd drzue aane gedììge.
Wèll si z nooch ìsch, löön mr si rächts lììge."
Dää Jänner ìsch - es gìt nüt z glaage -
wìrgglìg mìld ùnd liicht z verdraage.
Käi Iiwand höört men ùnd au käi Gstöön,
wägem Zùùg ìns Gnìgg vòm Alasggaföön.

Dr Hèrr ‚Nääbel' demònschtriert si Gwìcht
ùnd vrdèggt äim mìt Èrfòlg die glaari Sìcht
ìn d Witi ùnd natüürlìg au aaben ìns Daal.
Mangelndi Witsicht, die ìsch äifach fataal…

D Landchaft zäigt, ich fìnds schò schaad,
luter Grau- ùnd Bruundöön, ùnd die nò faad.
S Aug hèt ìm Riidaal, bì ‚Hèèrten' ùnde,
dr ‚Margghoof' dòch nò als Blìggfang gfùnde.

D Böim am Rii noo wäärfe zaaghaft Schatte,
ùffs glatti Wasser ìn Graudöön, ganz matte.
E Gräät duet dr Abflùss ùnd d Läischtig mässe;
zùm Glügg nìt miini - die kaa me vrgässe.

Guet gluunt wìrd z ‚Käiseraugscht' ùnversèèrt
ìm nooche ‚Hòtel Baanhoof' nò rìchtig iikèèrt.
Bìmene guete Zvieri - säll duurt käini Stùnde -
hänn wìder alli zämmen ììre Witblìgg gfùnde.

dann war da noch das Fünfliberproblem zu lösen!?!Doo nòne lètschte Gedangge zùm e aggtuelle Fall vò vernääbletem Witblìgg:

Sìtzt äim dr ‚Fiskùss' ìm Nagge mìt Gwìcht
ùnd dr Alggohool vernääblet äim d Sìcht,
gheit mìt em Döff wääge däm ùff d Schnìtz
ùnd griegt mìt em Staatsaawalt hèftig Grìtz,
hèt men ìm Flùùgi dr rächti Wääg nìt begrìffe
ùnd muess wäge däm ùff e Boode schìffe,
hèt aaber Gäld, dènn ziet me dr Schlùss:
Ab zùm ‚Pùtiin', sò wììrd me schnäll Rùss.

Andy Kunzelmann

Fotos:
Peter Bachmann und Werner Hohler
Homepage: Werner Hohler
10. Januar 2013