PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT


Wanderung
Februar 2012
Mittwoch, 8. Februar 2012 Besammlung: 1215 Uhr Bahnhof SBB
Abfahrt: 1337 Uhr nach Laufen, dann mit Bus 112 (1304) nach Kleinlützel-Garage
Wanderung: Kleinlützel-Oberfeld-Röschenz-Laufen, ca. 2 Std. 30 Min.
Dr Gedanggesplìtter

Z Baasel trìfft sìch, er ìsch äifach z zèlle,
dr haarti Käärn vò ùnsere Wandergsèlle;
duet drùff aabe d Faart ùff ‚Laufe' gniesse
ùnd döört nò witeri drei Kolleege begriesse.

Die drizää Köpf starggi Wandergrùppe
duet sìch als sauglatti Drùppe entbùppe.
Z ‚Gläi-Lützel', bì dr Haltstèll ‚Froomatt',
stiige mr uss em Bòschti; das froo, nìt matt.

Zwäi schööni Aablìgg können äim räize:
E veriists Kèmmi, wò öpper duet häize,
ùnd e verschneite Wanderwääg mìt Blìgg
aaben ùffs Dòòrf - das ìsch äifach dìgg.Ùff em Grüzwääg hèt doozmòll dr Jesùs glìtte.
Sini Päiniger hèt dènn bestìmmt dr Döifel grìtte,
gliich wie die Wandaale, wò - s ìsch ùnerhöört -
vòr vier Jòòr doo hänn dr Grüzwääg zerstöört.

E Hòlzdaafele erìnneret - das fìnd ich flòtt -
d Wanderer ùff däm Wääg an die zää Gebòtt.
Käins dervoo gebietet - pfläggt ussdrùggt -
ass me bì Kèlti käi Hìmbèèrgäischt schlùggt.S Fläschli vò däm Gäischt, das hèt e Dèggel,
ùnd genau dä Dèggel erwiist sìch als Èggel.
Me muess s Mässer nää ùnd sìch verrängge,
ass es äim glìngt, dä Fròschtschùtz iizschängge.Bì schwèchlìger Sùnne versuecht e liisi Biise,
ùns ganz fiis die blùtte Gsìchter z veriise.
Drbii stampfe mer dùr e Schnee, Drìtt für Drìtt,
e Spuur dùr die Dèggi, au mìt Ussfallsschrìtt.

Bìm ‚Ooberfäld' dängge gläini härzigi Kälber:
‚Nùmme Zwäibäinigi sueche die Saukèlti sälber.'
Mìt Zwäibäinige duen ich ùff ‚Röschänz' draabe,
ùm is ìm ‚Rössli' amene ‚Kaffi fèrtig' z laabe.

Wäär stèggt bì dèère Saukèlti drhìnter?
Es ìsch ganz äidütig dr ‚Generaal Wìnter'.
Vermuetlìg ìsch dää jò ìn Sibiirje gebòòre.
Egaal - är sòòrgt au bì ùns für iiskalti Òòre…

Soo au fürs Hòòrnììgle, wò me ka spüüre,
zämme mìt Auge, wò dräänen ùnd füüre;
drzue für d Schnùùder- statt ere freie Naase,
begläitet vòn ere Zìtter- ùnd Schlòtterfaase.

Jètz miemer nùmme nò uff ‚Laufe' laufe,
wò mr is ìm ‚Bischtrò Lòggi' verschlaufe.
Die Bäiz ìsch glatt ùnd dr Bäizer e Glatte,
dènn är òfferiert is e früschi Ùffschnìttblatte.

Noone Gedangge, wò wättermässig nìt ganz verhèbt:

Au us Wèschte kuttets jètz kalt dùùr d Etaasche
vò übermietige Finanzhäi mìt satter Gaasche.
Die hän nie gnueg ùnd könne schlächt loose,
drùm stöön si glii doo mìt abgsägte Hoose.

Andy Kunzelmann

Fotos:
Peter Bachmann und Werner Hohler
Homepage Werner Hohler
9. Februar 2012