Jubiläum 75 Jahre
PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938




Wanderung März 2013



Mittwoch, 13. März 2013
Besammlung: 1250 Uhr Bahnhof SBB
Abfahrt: 1306 nach Grellingen, dann mit Bus (1328) nach Seetalhöchi (Seewen)
Wanderung: Seetalhöchi-Herrenmatt-Tüflete-Aesch,
ca. 2 Std 30 Min.




Dr Gedanggesplìtter

Dr Wìnter lòsst läider nò gaar nìt lùgg.
Ìm Geegedäil, är kùnnt rìchtig zrùgg.
Dr ‚Steffi': "D Wanderig wìrd sìcher tòll."
Ich: "Vòm Wìnter hani d Naase vòll!"

Ich hòff grìbblìg, ass dr Frielig kùnnt
mìt dr Bìtt: "Du Wìnter, triibs nümm bùnt
ùnd lòss dr ‚Alasggaföön' au nümme bloose,
ìns Gnìgg ùnd aabe bìs dieff ìn d Hoose."


Soo goots ab ùff ‚Grällige' pèr Baan,
s Züüglì warm ghäizt, es ìsch dr Waan.
Au s Bòschtauti hèt die Haltstèll dròffe:
d ‚Seetalhöchi' - vò döört aa wìrd glòffe.

Wie witer?

Döört schneielets, döört beielets,
döört ziets mr kalt an d Händ.
Wèll ich die Kèlti nìt gäärn haa,
empfìnd ich si eländ.

Ìm Hìrni bìmmelets ùnd schìmmelets,
s Väärsmaass lööst sìch ùff.
Wèll ich die Schwèchi nìt gäärn haa,
macht die mìì mächtig mùff.



…ùnd s schneielet ùnd s beielet
ùff em Wääg zùr ‚Hèèrematt'.
Ìm Bäizlì wò me ‚Kaffi Lùtz' ka haa,
fìnd ich d Kèlti dùsse glatt.

…ùnd s schneielet ùnd s beielet,
d Huef muess me gliich beschloo.
Wèlls döört au gueti Huefschmììd gìt
kaa me mit Ròss zùr Schmìtti goo.


…ùnd s schneielet ùnd s beielet,
die äinte sèggle z schnäll.
vòr ‚Äsch' hèt ììre Wääg käi Ussgang ghaa,
jètz füüle si sìch nümme häll.

…ùnd s schneielet ùnd s beielet,
ìm Reschtòrant ‚Klus' kèère mr ii.
Döört ka me ganz feins Ässe haa
ùnd mi Väärsmaass ränggt sìch ii:



Zùm Schlùss nòne baar Gedangge zue Aggduèllem:

Gspannt duet ‚Öiroopa' ùff Itaalie luege,
döört fallt die bòlitisch Wält uss de Fuege.
Zwäi Pòpulìschte fiere Itaalie zùr Kriise:
Dr ‚Beppe' wòtt s Zämmeschaffe vermiise.

Dr ‚Stäibrügg' mäint: "Ooni die bäide Glöön,
wärs Lääbe z ‚Öiroopa' dòpplet sò schöön."
Drùff Italiääner: "Abarissa de ‚Staibrùgg'
ùnd hoolen ìn Italia schnèll Lire zrùgg."

Me stuunt, em ‚Cavaliere' schiints z glìnge.
si Hals wìder uusezie uss dr Schlìnge.
Drwiile höört me hüüle: "Gòppelooni!
Itaalie funggziòniert ooni ‚Berlusconi' nooni."

Mänädscher vergliiche sìch mìt ììresgliiche,
alsò mit Mänädscher òder sùnscht rächt Riiche.
An Aastandsreegle hänn die düchtìg grüttlet,
drùm wäärde si vòm ‚Mìnder' dùùregschüttlet.

Andy Kunzelmann

Fotos:
Peter Bachmann und Werner Hohler
Homepage: Werner Hohler
14. März 2013