PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938
Wanderung März 2014Mittwoch, 19. März 2014
Besammlung: 1310 Uhr BVB Haltestelle Eglisee
Abmarsch: 1330 Uhr
Wanderung: Eglisee-Schlipf-Weil-Haltingen, ca. 2 Std.


Dr Gedanggesplìtter

Zùm Wandere hänn mr hütte gueti Gründ:
Dr ‚Peetrùs' zäigt sìch als dröie Wanderfründ,
lòsst zwäitens zùm Gniesse d Sùnne* schiine
zwüsche Wòlgge dùùren au ìn d Hüüser iine.

Am ‚Eglisee' hèt me sìch pünggtlìg dròffe,
ìsch drnoo em ‚Riechediich' noo ùffe glòffe
über en ‚Èèrlestääg' witers dr ‚Wììse' noo,
ùnd hèt so dr Wääg zùm ‚Schlìpf' ùffe gnoo.

Dr ‚Steffi' gìt is nò vòrgängig mìt ùff e Wääg,
lut em Brìcht sig är wìder bèsser zwääg,
könni zùr Zit lääbe ooni sini Medikamänt
ùnd füüli sìch als Wanderläiter ìm Elemänt.

D ‚Wììse' ìsch nìt die, wòs Gjätt dìnne spriesst,
näi die wò vòm ‚Fäldbäärg' här em ‚Rii' zue fliesst.
Als wìchtige Däil vòme Noocherhooligsgebiet
ìsch si guet zùm Nùtze wie au fürs Gmiet.

Vòm ‚Schlìpf' laufe mr dènn ooben an ‚Wiil' verbii.
Hèèrlìg drbii d ‚Vògeese' ùnd dr Blìgg zùm ‚Rii'.
Gääl lüüchte dr Gìnschter ùnd d Ooschterglògge.
Für d Pflanzewält ìsch es aber e bìtzeli z drògge.

Ùff ‚Haltige' iine fiert is witer dr Wanderwääg.
Mr seen döört e Räbbuur bì dr Räbbärg-Pflääg.
Mìt sim Draggdòòr mäit er flissig d Graasnaarbe,
ass d Räbstögg nìt mien ìm Ùngrutt daarbe.Z ‚Haltige' bsueche mr dr häimelìgi ‚Vògtskäller'.
Döört gìts für jeede Gschmagg dr rìchtigi Däller.
Öppis bsùnders macht èrscht dr feini Gnùss uus:
Dä Käller lìggt ùnter eme Staffelgììbel-Huus.

Nò rächt lang dien mr zämme döört verwiile.
Drmìt ände doo mini Wanderbrìcht-Ziile.
Mr faare nò gmäinsam ùff ‚Baasel' zrùgg,
mìt em Fünfefùffzgerbùss ooni Läischtigsdrùgg.

*Öpper sùnnt sìch vòr sinere Aahängerschaft gfèèrlìg nooch bìm en Abgrùnd:

Ìm ‚Kreeml' zäigt e gläine blònde Maa,
ass är guet mìt em Sääbel rassle kaa.
Sò macht är allne ùnverhoole glaar:
"Rùssland bruucht mìì als dr ‚Nöii Zaar'!"

Ìn dr ‚Duuma' straalt dä ‚Hìrsch' wie d Sùnne,
hèt er dòch d ‚Krim' ìm Handsträich gwùnne.
Au bìm Wèschte ìsch dää Sträich gsässe.
Es schiint, die ‚alti Òòrdnig' mies me vergässe.

Ganz stùùrm luegt ‚dr Wèschte' die ‚Nöi Òòrdnig' aa,
hèt z wääle zwüsche Pèschd ùnd dr Choleraa
ùnd mèèrggt - Gòtt sei Dangg nò ùnversèèrt -
d Mènschhäit hèt uss Ùngfèll nooni viil glèèrt…

Andy Kunzelmann

Fotos:
Peter Bachmann
Homepage: Werner Hohler
20. März 2014