PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938
Wanderung April 2014Mittwoch, 9. April 2014
Besammlung: 1230 Uhr Bahnhof SBB
Abfahrt: 1250 Uhr nach Laufenburg,
dann mit Bus 142 (1336h) nach Mettau Post
Wanderung: Mettau (Flösserweg)-Etzgen-Laufenburg,
ca. 2 Std. (Rest. La Roccia am Bahnhof)
Dr Gedanggesplìtter

"Dini Wätterbrìcht sìn schwùmmig*, e Schmaare.
Doo gìts käi Dieffdrùgg òdr e Hooch mìt Isòbaare."
Die Gritigg duet für mìr aber sèèr weenig zèlle:
Dènn dr ‚Peetrùs' blibt allewiil mi Wättergwèlle.

"Zùr Abwäggslìg könntsch di ändlìg dùùrerìnge
ìn dine Väärs e träffends Hòròskööpli z brìnge!"
Däm Wünschlì duen ich spìtz entgeege halte:
"S Hòròskoop ìsch em ‚Mäik Schiiva' vòrbehalte."

Mi ‚Peetrùs' säit: "Es ìsch dòch äifach nätter,
wanderet men ùnter dr Sùnne bì Frieligswätter."
Soo drìfft sich am Bahnhoof ùnseri Wandergrùppe
als e Fraue-verstèrggdi Tòpp-Wanderdrùppe.


Em ‚Rii' noo ùff ‚Lauffebùùrg' fäggt d ‚Ès Äins',
dènn s ‚Bòschti ùff ‚Mettau', doo gits nùr äins.
Vò döört lauffe mr dùùr e saftigs Grien ooni Drùgg
ùnd luege schò glii ùff d ‚Mettauer Kìrche' zrùgg.

Dr ‚Stèffi' duet jò bekanntlìg d Rutten ussdängge
ùnd em ‚Edi' si Gräätli ùns ziilsìcher längge**.
Dòch eme Däil Schnälllöifer duet das nìt basse
ùnd mien drfüür e bschäideni ‚Stroofrùnde' fasse.


Jètz wìrd er aber schöön, ùnsere Wanderwääg
ùnd fiert is am ene Bächlì noo über e Stääg.
Nùmmen öppis kaane Dìchterhäärz verlètze:
Wènn mes für e Bierlì wòtt dùùr d Geegend hètze…
Vòr zwäidausig Jòòr, au an säll sòtt me dängge,
hèt men äin grüziget, wò sìch nìt hèt lò längge**.
Nò ìn männgem Land kènnt me döödlìgi Verfaare
ùnd wòtt Wìderspänschtige käi Ùngfèll erspaare.
Dr Gròpf ìsch glèèrt ùnd fascht alles ìsch gsäit.
Me ìsch wìder guet gluunt zùm Wandere beräit
ùnd drìfft esoo am schööne ‚Rii' bì ‚Lauffebùùrg' ii:
Das schmùgge Stèdtlì laadet äim zùm Bliiben ii.
Allewiil kùnnt s Bier ùnd s Ässe ganz am Schlùss.
Ìm ‚La Roccia' ìsch die Stèrggig wìrgglìg e Gnùss.
Ùff ‚Baasel' faare mr wìder zrùgg mìt dr ‚Ès Äins';
ùnd e gääls Bòschtauti? Mr bruuchen e käins.


Dòch ùff dr Häimfaart hèts wìder afoo dängge ùnd ùff die Gedangge möchti öich längge**:

Jeede Büürger mit eme bìtzelì gsètzlìgem Schlìff
kènnt s Wòòrt ‚Gùmmiparagraaf' als dää Begrìff
ìnere Vòòrschrìft, wò öppis soo schwùmmig* stoot,
ass me nìt wäiss, wie die mìt äim woo dùùre goot.

Ìn dr Bòlitigg kènnt men e ‚glänggti Demòggratii'.
Wäär au ‚masggierti Dìggdaduur' ìn däm Sìnn drbii?
Doo wäält me frei glänggt, aber ooni gnau z dängge,
e Staatsschèff samt Glänggte, wò aim dien längge**.

Ìn däre glänggte Masse bìlde sìch dènn Hòòrde,
wò ìm Hòòrt vò däre Masse mìt Gwalt überbòòrde.
Wò das aanefiert, duet is s Gschìchtsbuech lèère.
Wäge däm schò sòtt me sìch geege sò Aafäng wèère.

Me sòtt viil mee, statt wiene Wòlf ìm Rùùdel hüüle,
d Mìnderhäiten achten ùnd sìch verantwòrtlìg füüle.
Döörfs sii, ass men uss Fuulget òder zweenig Muet,
an äim wò am Boode lìggt, ‚blìnd' verbii laufe duet?

Andy Kunzelmann

Fotos:
Peter Bachmann und Andy Kunzelmann
Homepage: Werner Hohler
10. April 2014