Jubiläum 75 Jahre
PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938
Wanderung Juni 2013Mittwoch, 12. Juni 2013
Tageswanderung mit Picknick (mitnehmen) - Grill gedeckt!
Besammlung: 1000 Uhr Claraplatz Bus 55 (Kandern)
Abfahrt: 1015 Uhr nach Wollbach (Kandertal)
Wanderung: Wollbach-Schallbach-Räbhüsli/„Rümige“, (Gillpause), anschliessend nach Binzen zum Bus nach Claraplatz.


Dr Gedanggesplìtter

Hütt häissts: ‚Besammlìg ùff em Claraplatz' -
vòr dr Glaarakìrche - gmietlìg, ooni Hatz.
Gò wandere kömme zwäi Dòtzed Persoone.
Esoo duet sìch e Wanderdaag loone.

Dr ‚Stèffi' lööst s Billjee, me stiggt ìn Bùss,
kutschiert entspannt ùnd au mìt Gnùss
ùff ‚Wòllbach' hìndere, ìns Kanderdaal.
D ‚Kandere' gniesst ììr Bètt, nìt e Kanaal.
Es ìsch rächt wòlggig und drzue düppig.
D Natuur zäigt sich grien, fiecht ùnd üppig.
D Landschaft lòsst äim dr Blìgg ùff si längge.
Hèèrlìgi Döörfer seet men ìn rueige Sängge.


S ‚Räbhüüsli' waartet verloo ùnd ganz stìll
ùff Häizer mìt Hòlzkoole für si kalte Grìll.
Die häizen en ùff bìs zuenere hìtzige Gluet.
S brùtzleti Grìllguet schmèggt käibe guet!


Dr Blìgg aaben ùff ‚Rümmigen' ìsch e Draum.
Am bèschte gniesst men en ùnterem Baum.
Drzue ìsst me, drìnggt kiels Bier òder Wii
ùnd schwäärmt: "Esoo hèt e Grillfèscht z sii."
D Zit vergoot z schnäll bìm Zämmehògge
ùnd Dewiise häisst jètz: "Ab ùff d Sògge!"
Dr Wanderwääg fiert is ùff ‚Binzen' aane -
zùm Höggle - säll ìm schööne ‚Schwaane'.


Mi ‚Banasch' hätt i lieber ghaa ìm ‚Aadler'
dènn nùmme dää räimt ùffs Wöörtlì ‚Raadler'.
E ‚Raadler' gìts, wènn men e ‚Banasch' wòtt.
Fazit: E ‚Raadler' ìsch, wie's ‚Banasch', flòtt.

Mìt däm Väärs doo kùmm ich zùm Schlùss:
S Wandere bì dr ‚Kandere', das ìsch e Gnùss.
Die an der ‚Elbe' wùùrden is sìcher beniide,
wò nooch wie vòòr ùnter Hoochwasser liide.

Andy KunzelmannFotos:
Peter Bachmann
Homepage: Werner Hohler
17. Juni 2013