PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938
Wanderung Juni 2014Mittwoch, 11. Juni 2014
Tageswanderung mit Picknick-Grill (Essen mitnehmen) !!
Getränke an Ort vorhanden !! (Platz Regensicher !)
Besammlung: 0955 Uhr BLT-Haltestelle Flüh
Abfahrt: 1013 Uhr mit Bus 69 nach Challhöchi
Wanderung: Challpass-Blauen (Picknick)-dann weiter nach Zwingen,
reine Gehzeit ca. 2 Std.
Dr Gedanggesplìtter

Dr ‚Stèffi', Dääg vòòrus: "Gänd öich dòch Mie,
göönd dehäim zitig ewägg aanen ùff ‚Flie'.
Dr söttet z ‚Èttige' rasch ìns Bòschtauti stiige,
wèll d ‚BLT' mee Schììnen ìn Boode lòsst biige."

Dr ‚Peetrùs' lòssts am Vòòroobe gwìttere.
Das duet wèder mìì nò mi Muuse verbìttere*.
Au äär fìndet schliesslìg dä Ussbau guet
ùnd ìsch bsòòrgt, ass d Sùnne drùff schiine duet.

Drvoo bròfitiert nìt nùr die ganzi Diefbaudrùppe;
mììr au, die fraueverstèrggti Wandergrùppe.
Zèllti fümfezwanzig Persoone - e stòlzi Zaal.
Für ùnsere Wanderläiter: E bestätigti Waal…


Käi Mòmänt wòtt men unnöötigi Grèft verbùffe.
Drùm fiert is e Bòschtauti zùr ‚Challhööchi' ùffe.
Dr ‚Stèffi': "Mr laufe zùm Grìllplatz, däm apaarte,
wòn e lùschtigi Überraschig ùff ùns alli duet waarte."

Nìt grad esoo gspannt wiene Giigebooge -
das wääri üüberdrììbe, wènn nìt gaar glooge -
laufe mr dùr e Wald mìt sine verschììdene Grien,
wò äim si Gmiet ùnd d Sìnn stèrgge dien.


Schò sìn mr bìm Grìllblatz - dä mìt viil Sääge.
Äär ìsch ìn däm Wald paradiisisch glääge.
Döört dien is dr ‚Winetu' ùnd dr ‚Tòmi' erwaarte.
Si wänn mìt ùns allne e Schützetèscht staarte.Òffesìchtlìg stìnggt dä Tèscht öpperem sèèr:
Es ìsch s Ziilfäärnròòr vòm Drùgglùftgwèèr.
Äs stèllt glii emòll si Dienscht kategòòrisch ii.
Me schlùggts ùnd lòsst drùm s Schiesse sii.

Am bèschte gschòsse hèt - näi aaber au -
nìt öppen e Schugger - näi, glatt die Frau
wò schiints überhaupt nò nie gschòsse hèt.
Dräffe lèère mr nò, doo mach i e Wètt!

S Ùnterlììge duet äim allewiil ùnglaublìg stìngge.
Dò wìdmet me sìch lieber em Ässe ùnd Drìngge.
E ‚Kòrifääe' ìsch - ùff die duen ich schwööre -
dr ‚Joe' als dr Grillöör ùnter griffbaare Grillööre.

Em ‚Werni' si Wùrscht - es ìsch nìt zùm Saage -
duets drùm vòòr Niid dr Lèngi noo verjaage.
Si versprützt ììres Bräät ùff e baar z noochi Hoose
ùnd hìnterlòsst uss Èèrger drùff e fèttige Moose.Bì däm Sùnneschiin, däm brallen ùnd satte,
ka s Hìrni Schaade nää - alsò d Fèschtblatte.
Doo schützt bsùnders guet e feins kiels Baade.
Ùnd wènns das nìt gìt? Halt e Kappe-Paraade.Sò, dr Zit ùff em Grìllblatz goots an Graage.
Me duet bäide nòmòll Danggschöön saage:
Em 'Tòmi' ùnd em 'Winetu', däm vòm Duett,
wòn is sogaar nò s Flüssige gspändet hèt.

Guet gluunt, aber halt läider ooni em Sìnge,
laufe mr zämmen aabe ìns Daal nò Zwìnge.
Mr zwìtschere nò kùrz äine zämme ìn dr Bäiz.
Au sòne Kùrzùffenthalt hèt schliesslig si Räiz.


*Mi Muuse mäint, was sìì däät verbìttere,
sig, ass es ùngwoont ìn ‚Züüri' wùùrd gwìttere:

Es entlaade sìch schiints Gwìtter Nööchi ‚Äpplì' ùnd ‚Möörgelì',
mìt Nìiderschleeg - die verbräite ìm Ruum ‚Züüri' Söörgelì.
Uss deene entwìggle sìch zuesätzlìg nò fìnschteri Sòòrge,
Nööchi ‚Äpplì' ùnd ‚Möörgelì' - aber bestìmmt nìt z ‚Hòòrge'.

Au z rächne häig s noochi Ùmfäld zwüscheniine
mìt Spòntaan-Abgäng vò aarge Schlammlawiine.
Doo schützi nùmmen öppis äinigermaasse guet:
Ab ùff Riò an d ‚WeeEm' - samt eme ‚Zùggerhuet'…

Andy Kunzelmann

Fotos: Werner Hohler
Homepage: Werner Hohler
12. Juni 2014