PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT


Wanderung
September 2012
Mittwoch, 19. September 2012
Besammlung: 0950 Uhr Bahnhof SBB
Abfahrt: 1013 Uhr nach Frick, dann mit Bus (1054) nach Elfingen
Wanderung: Elfingen-Dachsel-Gänter (Picknick)- dann nach Obersulz-Sulz,
ca. 2 Std.


Dr Gedanggesplìtter

Z Rieche duets die ganz Nacht dùùre giesse;
drùm dr Pheetrùss: "Alli Schlöise schliesse!
Z ‚Elfige' wartet me ùff Wanderer; deene Guete
könne mr dòch käi soo Wässerig zuemuete."

Die wänn jò au nìt ùnter d Räägeschìrm hògge
ùnd hänn statt Wasserkielig lieber dròggeni Sògge.
Soo goots ooni Rääge - das fìnd ich dènn dìgg -
ùnd èrscht nò ooni Dùùrzùg pèr Zùùg noo ‚Frìgg'.
Überem Frìggdaal zäigt sìch dr ganzi Hìmmel
soo gräutschelìg wòlggig wie bèlzige Schìmmel.
D Lùft ìsch fascht nass ùnd d Faarbe sìn faal,
aber kalt ìsch es nìt - dènn daas wäär schò fataal.Rääben am Wääg mìt wissen ùnd blaue Drüübel -
die abzlääse bedüttet bestìmmt e Gegnüübel -
fröie s Wandererhäärz - joo - doo bliibi drbii.
Mìt emene bìtz mee Sùnne gìts e guets Dröpfli Wii.

Wènn öbbis äim kaa abgstùmpfti Sìnn aggtiwiere,
sìns d Sùnneblueme, wò me vrbii duet spaziere.
Ììr Gääl ìsch s Sümbool für d Wèrmi vò dr Sùnne,
ùnd ‚Elfige' hèt dangg sò Blueme grad au nò gwùnne.

Äi Schlöisewaart ìm Hìmmel, dä hèt nüt begrìffe,
drùm foots bigòscht grad nòmòll aa schìffe.
Ich sälber ha das Nass ‚ganz grass' empfùnde.
Dää harti Waart hèt dr Rangg tròtz allem au gfùnde.

Dr Wanderwääg fiert is liicht bärgwäärts schò bald
dùùr dr friehèèrbschtlìgi, schatteriichi ‚Marchwald'
diräggt zue dr iilaadende ‚Gänterhütten' aane,
ùnd döört zùm Ässe, das kaa jò e jeede eraane.

Dr ‚Joe' ìsch als dr allerbèschti Schminee-Iihäizer
grad au nò Spìtze-Grillöör mit Ambizione zùm Bäizer.
E bröötlet allergattig Würscht - ich möchts soo ussdrùgge -
sèèr guet, aber nìt esoo, wie mi Rìnds-Hoochrùgge.

D Sùnne foot fein aa wèèrme - das ìsch an dr Zit -
dr Blìgg aabe ìns Sùlzdaal wìrd drmìt häll ùnd au wit.
Dää Witblìgg schafft Glaaret, ùnd die ìsch halt guet.
Wägem färnöschtlìge Stritt hòfft men ùff Witblìgg ùnd Muet.


Noo fascht zwäi Stùnden ìn gmietlìger Rùnde,
hänn èbbe die Stùnden halt au en Änd gfùnde.
Über ‚Oobersùlz' noo ‚Sùlz' - bäidi Öörtlì hänn Räiz -
fiert e schööne Wanderwääg, aber ooni e Bäiz.

Vò ‚Sùlz' noo ‚Laufebùùrg' z faare, das ìsch dr Hìt,
vòr allem, wèlls ganz groossi gääli Wäägelì gìt.
Me kaa s Faare mìt dene groosse Wääge, de gääle,
alle gläine aber au ganz groosse Lüt empfääle.

Dr ‚Schütze' z ‚Laufebùùrg' ìsch e bsùnderi Bäiz,
mìt groosse Bier, aber au mìt eme Flèèr ùnd Räiz.
Em Schriiber fäält e Nùssgìpfel òder e Grapfe,
drùm duet dr ‚Fipe' schnäll zùm Bègg übere stapfe.

Doo drmìt duet das Wandergschìchtlì ände,
dr Schriiber lòsst s mìt däm Riim doo bewände.
Die vòorlètschti Ziile ìsch dr zwäitlètschti Räscht,
ùnd noo dr lètschte lèggt äär sìch flach ìns Näscht.

Andy Kunzelmann
Fotos:
Werner Hohler
Homepage Werner Hohler
19. September 2012