PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938
Wanderung September 2014Mittwoch, 10. September 2014
Tageswanderung mit Picknick-Grill (mitnehmen) !!
(Platz Regensicher !)
Besammlung: 0915 Uhr Bahnhof SBB
Abfahrt: 0940 Uhr nach Frick, dann mit Bus 136
(1007h) nach Benkerjoch Passhöhe
Wanderung: Bänkerjoch-Waldhütte Wolflinswil-
(Picknick)-Wölflinswil, ca. 2 Std. 15 Min.
Dr Gedanggesplìtter

Ìsch dr Hèèrbschtblausch vò däm Jòòr schò Gschìcht,
sòòrgt dr Wanderdaag wìder fürs Theema vòm Gedìcht.
Sò drìfft sìch en äigentlìchi Rùmpf-Wandergrùppe
am Baanhof ooben ùnter ere Nääbel-Wòlgge-Sùppe.

Als e Glüggsfall - òffesìchtlìg mues es esoo sii -
sìn em ‚Stèffi' sini Zwìllìngs-Änggel au mìt drbii.
Dr ‚Yanik' ùnd d ‚Salòmee' mues me sìch mèrgge,
schaffes, das Grüpplì ùff e guets Dòtzed z vrstèrgge.

Ìm ‚Ìnter-Reegiò' sause mr zämme kùmmlìg ùff ‚Frìgg'.
Joo, die ‚SBB-Dòppelstògg-Züüg' sin äifach dìgg.
Vò döört faart is dr Bòschti-Schòfföör rueig ùnd flissig
ùffs ‚Bänggerjòch' mìt dr Linie Hùndertsäggsedrissig.


Vòr em Laufe duet is dr ‚Stèffi' e Wèttbewäärb erglääre
ùnd mäint, ass òffeni Auge drfüür wìchtig wääre.
Frooge wäärde spööter bì dr ‚Fòrschthütte' gstèllt.
Dr ‚Yannik' ùnd äär häigen dä ‚Thèscht' zämmegstèllt.


Ab däm Mòmänt wììrd ùff ere hèèrlìge Rutte glòffe.
Dr Wanderläiter hèt e ganz gueti Waal doo dròffe.
Ìm Daal ùnde seet men ‚Ooberhoof' ùnd ‚Wölfliswiil',
ùff em Wääg zue dr Fòrschthütte, em Vrpfläägigsziil.Me wanderet verbii an schò liicht gfäärbte Wälder,
an griene Mattene ùnd au abgäärntete Fälder.
D Strüücher draage riffi Bèèri ùnd d Böim Frücht.
Au dr Schòpfdìntlìng am Wäägrand ìsch käi Grücht.Dr ‚Marcel' ùnd dr ‚Joe' sìn bèschti Füürstèlle-Häizer.
Dr Zwäiti behèèrscht nò s Grìlliere wiene Bäizer.
Drùmm duen ich en allewiil als Schèff-Grìllöör hoole.
Mi Lamm-Nierstügg wùùrdi sùnscht schwarz vrkoole.D Zit goot schnäll ùmme mìt em Drìnggen ùnd Ässe.
Doo döörf me dòch dr Wèttbewäärb nìt vrgässe.
Hèt dr ‚Edi' bèsser gluegt, gschètzt òder groote?
Äifach mee Glügg kaa? Au doo döörf me roote.


Die gmietlìgi Zit bìm Fòrschthuus goot schnäll verbii.
E lètschte Blìgg ab ìn d Fäärni döörf schò nò sii.
Esòne glaari Witsìcht wääri allne vò ùns lieb,
dòch d Atmòsfääre über is ìsch e bìtzeli z drieb.*
Nòmòll e Stündlì wandere, dènn sìn mr am Ziil.
Ìsch me döört, säit me: "Ich bìì z ‚Wölfliswiil'.
Mìr schtöön nòmòll zämme vòremen ‚änglìsche Bùss'.
Dènn drùggt dr Fòtigraaf ab zùm lètschte Schùss.Die äinte göön nò ùff ‚Frìgg' ìn ‚Pöp' äin goo zie,
die andere hän käi Zit mè òdr mìt däm ‚Pöp' Mie.
Aber alli zämme - sò duets ùff alli Fäll schiine -
göön frììdlìg häimzue mìt ere häitere Miine.


*E glaari Witsìcht ùnd Atmosfääre wäär z Öiroopa au ìn ùnd ùm d ‚Ukraine' wìchtig:

Schwèèr z verstoo ìsch dr ‚Nöii rùssischi Zaar',
ùnd si Begrìff ‚Nöi-Rùssland' ganz bsùnderbaar.
Es schiint, d Witsìcht kääm däm Maa abhande,
wie sine ‚Sprìnger', wò am lätzen Òòrt lande.

D Atmòsfääre döört - das ìsch nìt viilne lieb -
ìsch wäägenem Bùlverdampf äifach nò z drieb.
E Waffestìllstand wò blibt, wääri nìt verkèèrt,
ùnd d Hòffnig au nìt, ass d Vernùnft zrùggkèèrt.

Andy Kunzelmann

Fotos: Peter Bachmann
Homepage: Werner Hohler
14. September 2014