Jubiläum 75 Jahre
PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938
Wanderung Oktober 2013Mittwoch, 9. Oktober 2013
Besammlung: 1240 Uhr Bahnhof SBB
Abfahrt: 1301 Uhr nach Lausen, dann mit Bus (1328) nach Ramlinsburg
Wanderung: Ramlinsburg-Zunzgerberg-Langgarben-Hölstein, ca. 2 Std.


Dr Gedanggesplìtter

D ‚Frau Wòlggedèggi' mìt em ‚Hèrr Nääbel'
veräine sìch zämme zùm ‚Duo Rääbel'
ùnd löön die armi Sùnne - statt glaar lò schiine -
bläich ussgsee, mit ere vrschleierete Miine.

D Wandergrùbbe - sìbzää Maa ùnd äi Frau -
joo, daas Mòll nìmm ichs ganz genau -
faart dangg ììre gsìttet, ooni Flause,
ìn dr Baan vò Basel ewägg nach ‚Lause'.


Mìt em ‚Bòschti', däm kùmoode, schnälle,
goots ‚Ramlìsbùùrg' zue zùr Kapälle.
Drwiile d Sùnne - das wòtt öppis häisse -
für e Zitlì glaar zuenis aabe duet gnäisse.

Dr ‚Stèffi', als Läiter e ganz gäignets Wääse,
hèt für is e Rutte vò Belang ussglääse.*
Wènn me duet ìn dère Geegend wandere,
wìrd me gfiert vòn ere Augewäid zùr andere.


Nùmme s ‚Duo Rääbel' fìndet käi Rue
ùnd macht bigòscht wìder dr Hìmmel zue.
Lüüchtigi Faarbe, wò ìm Hèèrbscht sòtte straale,
wiiche de Farbtöön, de matten ùnd faale.
Bì dr ‚Zunzger Waldhütte', wò allne gfallt,
sìtze mr aane zùm ene Zwüschehalt.
Dr ‚Stèffi' mäint döört, si Dòggter, e nätte,
häig em noochglèggt, e Zitlì kurz z trätte.

Das macht äim dütlìg, wies ìm Lääbe sò goot:
Schnäll grootet äim dr Köörper uss em Loot.
Anderscht d Òbschtböimkùltuure, wòn is bewiise,
dää Wìrtschaftszwiig stèggt kuum ìn dr Griise.
Mìt gmìschte Gfüül goots nach ‚Hölschten' aabe.
S Wanderziil* häisst ‚Lìnde', wò mr is wänn laabe
mìt hèèrlìgem Ässe, wò me döört ka haa.
Eläi dää, wò nìt ässe kaa, dä ìsch arm draa.


*Zùm Usslääse vò Wanderwääg und -ziil nòne baar kùrzi Gedangge:

Nùr d Wanderrutte - au e Stügg Lääbeswääg -
sìnn Wääg, däils mìt Brùggen òder Stääg,
wò sìch usswääle löön, berächne, blaane,
ùnd me wäiss, si fiere zùm Wanderziil aane.

Dr Lääbeswääg aaber blibt ghäimnìsvòll òffe.
Ass äär nìt z stäinìg wìrd, ka me nùr hòffe.
Mìr dängge wie dr ‚Stèffi': Äär wìrd wìder fit.
Drzue bruucht är sini Grèft - ùnd au gnueg Zit.

Andy Kunzelmann

Fotos:
Peter Bachmann und Werner Hohler
Homepage: Werner Hohler
11. Oktober 2013