PENSIONIERTENVEREIN DER KANTONSPOLIZEI
BASEL - STADT
gegründet 1938
Wanderung Dezember 2014Mittwoch, 10. Dezember 2014
Jahresabschluss
Rest. „Zum Träff“ , Baslerstr. 191 (Migros), Allschwil
(Nähe Tramhaltestelle Ziegelei, Linie 6)
Besammlung: 1015 Uhr Tramhaltestelle „Kannenfeldplatz“
Abmarsch: 1030 Uhr
Wanderung: durch Kannenfeldpark zur Milchsuppe-etc.-Bachgraben-Allschwil
ca. 1 St. 30 Min. Unbedingt Pass-ID mitnehmen !!


Dr Gedanggesplìtter zùm Advänt

(vòòrdräit ìm Rèschtòrant ‚Zum Träff' an dr Baslerstrooss 191 (Migros), z Allschwil)

Duet me gmietlìg dùr d Ìnnerstadt schländere,
mìt ììre Liechter, Kèèrze, Kùùgele, Stäärne,
erfaart me, wie ùffsmool d Stìmmig ka ändere.
Me seet nìt nùmme Stròssen ùnd Ladäärne.

Ìn de Mòntere dien hübschi Usslaage lììge.
Es schwäbt e Wienachtszauber ìn dr kiele Lùft.
D Lääde zäige sìch uusebùtzt ùnd gedììge.
Ìn d Naase stiggt dr Maròni- ùnd au Guzzidùft.

Aamächelig sìnn d Ständ vòm Wienachtsmäärt.
Me schaffts kuum, nùmme dùùre z flaniere.
Statt em Santiglaus ùnd Schmùtzlì mìt wisse Bäärt,
duet sìch dr Wienachtsmaa ìn Root brèsentiere.

Wènn me witer als über dr Wienachtsmäärt goot,
gits nò mänggi Wienachtsbracht z entdègge.
Ùff em wite Määrtblatz e hèèrligi Danne stoot,
wò äim ììri gschmüggten Èscht duet aane strègge.Die lüüchtigi Schìllerwält hèt aber e drieberi Site:
En Üüberaagebòtt drängt äim zùm Schängge.
D Hèggtig macht Schuel ìn dääne fèschtlìge Zite,
ùnd dr Kònsuum stüürt ùnbrämst s Dängge.

D Kìnder hänns hütt viil schwèèrer z verzìchte
bì dääre Uuswaal, wò däils kuum duet tauge,
sìnn drììbe vò dr Wäärbig, wò sìch duet an sìì richte.
Gliich blììben ìsch s hälli Straalen ìn ììren Auge.

D Rue ùnd d Bsìnnig hänn hütt kuum mè Gwicht.
E stìllen ùnd gmietlige Wienachtsmäärt-Bùmmel
gültet als altmoodisch, bschäiden òder z schlìcht
ùnd ändet mäischtens ìme Kòmisioone-Rùmmel.

Blötzlìg ìsch es doo, als wùùrds äim gschìggt,
das Gfüül, vònere liise Weemuet beschwäärt.
Uss ere Zit, wò nò ìn dr äigene Kìndhäit lìggt,
bschäiden ùnd äifach, dòch mìt fèschte Wäärt.

Hänn mr, froog i mi, nìt s gsùndi Augemaass
ìm Woolstandsüüberflùss e Bìtz wit verlòòre?
S Faasnachtsgschäft lauft, gfòlgt vòm Ooschterhaas,
kuum ìsch dr wèrmendi ‚Hippògraas' vrgòòre.

E rueigere Wääg wäält sìcher d Häilsarmee,
wò au an zùùgigem Òòrt muusiziert ùnd sìngt.
Ich glaub, i häig schò mee Häilsarmìschte gsee.
Dòch dùnggts mi, ass enes Sammle gliich glìngt.

En ùnguets Gfüül ka äim schò beschliiche,
wènn men ùff Òscht-Öiroopa duet luege.
Mues d Vernùnft öppe em kalte Grieg wiiche?
Dää vrbrìcht noodisnoo verbìndendi Fuege.

Duet me dr Reschpäggt ùnd Frììden achte,
dènn kùnnt das mäischtens loonend zrùgg:
Nìt nùmmen ìn dr Zit vòòr ùnd noo Wienachte,
sòndern ìm Sìnn vònere verbìndende Brùgg.

Ich wünsch öich e ganze schööni Wienachtzit,
Gsùndhäit ùnd e guete Rùtsch ìns nöie Jòòr.
Bliibet zueversìchtlìg, beweeglìg ùnd au fit;
de Grangge gueti Bèsserig mìt eme Schùss Humòòr.

Andy KunzelmannFotos:
Peter Bachmann und Werner Hohler,
Andy Kunzelmann vom Weihnachtsmarkt
Homepage: Werner Hohler
11. Dezember 2014